Spanish411.net Logo

Yo tengo un amigo

[C]Yo tengo un amigo que me ama,
que me [G]ama, que me [C]ama.
Yo tengo un amigo que me ama.
Su [G]nombre es [C]Jesús.

estribillo:
Que me [F]ama, que me [C]ama,
que me [G]ama, sí con tierno [C]amor.
Que me [F]ama, que me [C]ama.
Su [G]nombre es [C]Jesús.

otros versos:

2. Tú tienes un amigo que te ama…

3. Tenemos un amigo que nos ama…